توضیحات پروژه

کارفرما شرکت اسپيلت

کرگيري و ايجاد بازشو بر روي ديوار برشي

 

جزئیات پروژه