توضیحات پروژه

کاشت راد با انکر شيميايي HY200

نصب پليت بر روي لبه بتني استخر سر پوشيده مجموعه ورزشي تهران جيم

جزئیات پروژه

موضوع
مشتری باشگاه ورزشي تهران جيم
محل نهران