توضیحات پروژه

برش و جابجايي مقاطع بتني مسلح به حجم تقريبي يکصد مترمکعب
بوسيله تيغه برش و کرگيري

جزئیات پروژه

موضوع
مشتری شرکت زيبا سازه طوس کام
محل مشهد