توضیحات پروژه

فايراستاپ با متريال:

cp 606

cp 670

جزئیات پروژه

موضوع
مشتری نيروگاه سيکل ترکيبي دالاهو
محل کرمانشاه