توضیحات پروژه

برش شمشيري راه پله در پروژه تجاري هميلا

توسط تيغه برش WALL SAW و شيار زن DCH

جزئیات پروژه