سپتامبر 01 2019 0Comment

تخریب بتن با روش های کرگیری

بتن برش با روشی کاملا تخصصی با استفاده از دستگاه های گردبر الماسه حتی در عمق زیاد با استفاده از قطعات رابط این عمل را انجام پذیر نموده است

سوراخکاری در بتن مسلح از قطر 10 ميلي متر تا قطر 300 ميليمتر با دستگاه كرگير
ايجاد سوراخ هايی جهت عبور لوله های تاسيساتی ، بازشوها و نظاير آن در بتن
ايجاد بازشوها در ابعاد و اشکال مختلف

.

admin